WPROWADZENIE DO LECTIO DIVINA

1. Dlaczego zainteresowanie Słowem?

KO 21: Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo Ciało Pańskie, skoro zwłaszcza w Liturgii św. nie przestaje brać i podawać wiernym chleb żywota tak ze stołu słowa Bożego, jak i Ciała Chrystusowego. Zawsze uważał i uważa owe Pisma zgodnie z Tradycją świętą, za najwyższe prawidło swej wiary, ponieważ natchnione przez Boga i raz na zawsze utrwalone na piśmie przekazują niezmiennie słowo samego Boga, a w wypowiedziach Proroków i Apostołów pozwala rozbrzmiewać głosowi Ducha Świętego. Trzeba więc, aby całe nauczanie kościelne, tak jak sama religia chrześcijańska, żywiło się i kierowało Pismem św. Albowiem w księgach świętych Ojciec, który jest w niebie spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę. Tak wielka zaś tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego. Stąd doskonałe zastosowanie ma do Pisma św. powiedzenie: „żywe jest słowo Boże i skuteczne” (Hbr 4,12), które „ma moc zbudować i dać dziedzictwo wszystkim uświęconym” (Dz 20,32, por. 1 Tes 2,13).

2. Dlaczego nie tylko poznanie Słowa, ale nade wszystko modlitwa Słowem?

KO 25: Sobór święty usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych, a zwłaszcza członków zakonów, by przez częste czytanie Pisma świętego nabywali „wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa” (Flp 3,8). „Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Niech więc chętnie do świętego tekstu przystępują czy to przez świętą Liturgię, przepełnioną Bożymi słowami, czy przez pobożną lekturę, czy przez odpowiednie do tego instytucje i inne pomoce, które za aprobatą i pod opieką pasterzy Kościoła wszędzie w naszych czasach chwalebnie się rozpowszechniają. Niech jednak o tym pamiętają, że modlitwa towarzyszyć powinna czytaniu Pisma świętego, by ono było rozmową między Bogiem a człowiekiem. Gdyż „do Niego przemawiamy, gdy się modlimy, a Jego słuchamy, gdy czytamy boskie wypowiedzi”.

Enzo Bianchi: Skoro Pismo Święte powierza nam Słowo Boże, powinniśmy je przyjmować w świetle Ducha Świętego, czytać je i podchodzić do niego z wiarą, że jest to Słowo, które pochodzi od Boga i do Boga prowadzi. Jeśli jednak dzisiaj [...] zmuszeni jesteśmy przyznać, że Słowo nie wydaje owoców, to dlatego, że przyjmujemy je w sposób bardziej intelektualny [...], refleksyjny niż modlitewny (Przemodlić Słowo, s.30). W Piśmie [...] otrzymujemy Chrystusa, tak jak Go otrzymujemy w Eucharystii, ponieważ Pismo nie tylko daje świadectwo o Nim, ale w Nim się wypełnia i urzeczywistnia. I to wyczuwał wyraźnie św. Hieronim kiedy mówił: „Spożywamy Ciało, pijemy Krew Chrystusa w Eucharystii, ale również w lekturze Pisma Świętego” i kiedy oświadczał: „Uważam Ewangelię za Ciało Chrystusa”. Dlatego „musimy zbliżać się do Pisma Świętego jak do Ciała Chrystusa!” (tamże, s. 34-35).

3. Dlaczego lectio divina?

Lectio divina jest jedną z wielu metod medytacji, modlitwy Słowem Bożym, ale to metoda najstarsza, mająca przebogatą tradycję kształtowania życia modlitewnego w pierwszych piętnastu wiekach istnienia Kościoła.

4. Jaki jest cel lectio divina?

Mikołaj Kabasilas mówił o Piśmie Świętym jako o „uobecnieniu Chrystusa”, a to znaczy, że pozwala ono przemawiać samemu Chrystusowi i pozwala nasycić oczy i serce Jego obecnością. I tylko, jeśli potrafimy przejść od słowa pisanego do „słowa substancjalnego”, według określenia Nikodema Agioryty, docieramy do prawdziwego celu, dla którego Pismo Święte zostało dane Kościołowi.

Lectio divina polega więc na szukaniu Chrystusa: „to Jego szukam w Twoich Księgach” – pisze święty Augustyn. Jest ona tajemnicą spożywania łamanego Słowa – stwierdza Orygenes; jest spożywaniem Baranka paschalnego, mówi św. Grzegorz z Nazjanzu (tamże, s. 36-37).

5. Na czym polega lectio divina?

To modlitwa Słowem Bożym w kilku krokach:

* modlitwa o Ducha Świętego

I. LECTIO – czytanie – lektura, dobre poznanie tekstu

II. MEDITATIO – rozważanie – szukanie znaczenia tekstu

III. ORATIO – modlitwa – podjęcie rozmowy z Bogiem w duchu tekstu

IV. CONTEMPLATIO – kontemplacja – spotkanie z Bogiem, którego poznaliśmy w lectio divina

* collatio – dzielenie – dzielenie się własnym doświadczeniem Słowa z innymi

* actio – działanie – realizacja w życiu

Dodatkowe informacje

Wersja mobilna